Potential of the Chinese Market - Chinese Marketing Agency | Mmg Thailand

Potential of the Chinese Market

Potential of The Chinese Market

คนจีนแผ่นดินใหญ่

มีประชากรเยอะเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลสำรวจประชากรล่าสุดเผยว่าประชากรจีนทะลุ 1.4 พันล้านคนเพิ่มขึ้น 4.6 ล้านคนจากปีก่อนหน้า ทำให้ขณะนี้ประชากรจีนมีจำนวนมากกว่าไทยถึง 20 เท่า

สัดส่วนชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ้างอิงจากวารสารของ McKinsey & Company ในปี 2017 ชนชั้นกลาง (รายได้ครัวเรือนต่อปีอยู่ที่ $9,000 – $34,000) คิดเป็นร้อยละ 58 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 31 ภายในปี 2022

shutterstock_1163578141

แพลตฟอร์มที่นิยมในจีนเป็นคนละแพลตฟอร์มกับที่นิยมในไทย


แอปพลิเคชันมีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน แพลตฟอร์มที่คนจีนแผ่นดินใหญ่ใช้กันนั้นแตกต่างจากแพลตฟอร์มที่คนไทย คนฮ่องกง และคนไต้หวันใช้กันเป็นอย่างมาก โดยแอปพลิเคชันที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในจีนนั้นได้แก่ Douyin Redbook เป็นต้น

นักท่องเที่ยวจีนในไทย

0 %
คิดเป็นสัดส่วนของนักท่องเที่ยวทั้งหมด

นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุด

นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายสูงถึง 520 พันล้านบาทต่อปีในปี 2017 ซึ่งนับว่ามากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นถึง 2 เท่า อ้างอิงจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
0 THB
ยอดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน

ใช้จ่ายมากกว่า

พวกเขาใช้จ่ายมากถึง 53% มากกว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปและมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อาทิ รายได้สูงขึ้น มีประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ และเข้าถึงข้อมูลออนไลน์มากขึ้น เป็นต้น
Years
และค่อนข้างมีฐานะ

จำนวนนักท่องเที่ยว FIT เพิ่มขึ้น

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเอง (Free Independent Travellers) เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าในแต่ละปี นับว่าแปรผันตรงกับเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้เนื่องจากคนจีนจำนวนมากชื่นชอบการท่องเที่ยวและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสามารถค้นหาข้อมูลและวางแผนทริปง่ายขึ้น

คนจีนอาศัยในไทย

จำนวนมากสุดเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในไทย

จากผลวิจัยของ CBRE ไทยแลนด์ เผยว่าจำนวน expat จีนในไทยเพิ่มขึ้นมากถึง 2 เท่าในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่ม expat จีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2 เป็นรองเพียงกลุ่ม expat ญี่ปุ่น
shutterstock_1085957363

แนะนำเพื่อนและญาติ ๆ ที่อาศัยอยู่ในจีน

ธุรกิจของท่านจะได้รับการพูดถึงแบบปากต่อปากไม่ว่าจะทางออฟไลน์หรือออนไลน์ เมื่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการธุรกิจของท่าน นอกจากนี้พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านเป็นที่รู้จักในบรรดา expatรวมทั้งคนอื่น ๆ ที่อาศัยในจีน

shutterstock_278827241

ยิ่งเป็นกลุ่มใหญ่ยิ่งมีโอกาสมาก


คนจีนมีแนวโน้มย้ายมาใช้ชีวิตหรือทำงานในไทยเพิ่มขึ้นทั้งระยะยาวและระยะสั้น ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

thTH